Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STANOVY
občanského sdružení
Tábor doběčl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Tábor době” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je — adresa: Havanská 2824, Tábor 39005

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. V němž se sdružují občané Tábora a přilehlých aglomerací za účelem zvelebování, zkrášlování a zachovávání rázu a historických hodnot tohoto okresu.
K poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek a kulturních hodnot, ochrany životního prostředí a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti „Tábor době“ v němž se sdružili obdivovatelé historie, přírody, památek a tradic města a okresu Tábor.

 

 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

- ochrana životního prostředí;
- ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
- tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
- péče o území města a okresu Tábor

-„zapávení“ parku Parku Pod Kotnovem – zřízení chovné skupiny páva korunkatého

 (Pavo cristatus) do tohoto parku;

- nominace symbiosy jasanu s břečťanem z Parku Pod Kotnovem do soutěže o strom roku;

- umístění sochy elektrotechnika a vynálezce Fr. Křižíka na Náměstí Františka Křižíka v Táboře

 

 

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl…
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

 

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)…
— platit členské příspěvky

7) Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 111,–Kč.

 

 

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

 

 

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně dvakrát ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

 

 

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, který je volen členskou schůzí; jménem sdružení dále jednají předsedou nebo výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

 

 

čl. VIII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

 

 

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.